ระบบการสำรวจและจำแนกข้อมูลนักเรียน
โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2565
<กลับหลักเว็บ>
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนปัจจุบันที่กำลังเรียนชั้น ม.3, ม.6, ปีการศึกษา 2564 และ นักเรียนที่ จบ ม.3, ม.6 ไปแล้วที่อายุไม่เกิน 25 ปี

* กรุณาบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
ไม่่ได้เรียนต่อใด ๆ
(1)

ต้องการเรียนต่่อ กศน.
(2)

ไม่ศึกษาต่อ
ในระบบ
ศึกษาต่อ
ในระบบ
จำนวน
ทั้งหมด

จำนวน
ใน Emis

ตอบแบบสอบถาม
เพื่อพัฒนา

โรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จำนวน 28 แห่ง
 
ต้องการ
เข้าร่วม
ไม่
ต้องการ
ต้องการ
เข้าร่วม
ไม่
ต้องการ
(3)
(4)
(5)

ปี กศ.64

ขื่อโรงเรียน
สังกัด
อำเภอ
แบบสอบถามสำรวจข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
(1.1)
(1.2)
(2.1)
(2.2)
(1)+(2)
 
(3)+(4)
ม.3 | ม.6
0
0
0
0
0
29
29
27
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
32
32
32
คลิกตอบ
6
2
0
0
8
16
24
24
คลิกตอบ
0
1
0
0
1
52
53
53
คลิกตอบ
0
1
0
0
1
20
21
21
คลิกตอบ
3
0
0
0
3
33
36
37
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
18
18
18
คลิกตอบ
0
1
0
2
3
16
19
15
คลิกตอบ
2
0
1
0
3
16
19
19
คลิกตอบ
0
0
0
1
1
31
32
34
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
23
23
23
คลิกตอบ
0
0
0
2
2
14
16
16
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
13
13
13
คลิกตอบ
0
0
7
1
8
6
14
15
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
12
12
12
คลิกตอบ
0
0
0
1
1
23
24
22
คลิกตอบ
0
0
0
10
10
36
46
46
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
22
22
22
คลิกตอบ
0
0
0
2
2
11
13
15
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
10
10
9
คลิกตอบ
0
1
0
0
1
10
11
11
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
9
9
9
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
13
13
13
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
16
16
16
คลิกตอบ
0
0
0
1
1
12
13
13
คลิกตอบ
0
0
0
4
4
71
75
75
คลิกตอบ
0
0
0
2
2
6
8
9
คลิกตอบ
0
3
0
0
3
0
3
3
คลิกตอบ
รวม >
11
9
8
26
54
570
624
622
โรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ จำนวน 37 แห่ง
                   
0
2
1
0
3
17
20
28
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
7
7
7
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
17
17
17
คลิกตอบ
0
0
0
1
1
13
14
14
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
15
15
17
คลิกตอบ
0
3
0
1
4
24
28
28
คลิกตอบ
0
0
0
1
1
60
61
82
คลิกตอบ
0
1
0
1
2
40
42
43
คลิกตอบ
0
2
0
2
4
86
90
96
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
4
4
11
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
0
0
51
คลิกตอบ
0
1
0
0
1
3
4
31
คลิกตอบ
1
4
2
1
8
68
76
28 | 65
คลิกตอบ
0
0
0
3
3
31
34
34
คลิกตอบ
0
3
0
1
4
16
20
20
คลิกตอบ
3
1
0
0
4
20
24
33 | 13
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
20
20
19
คลิกตอบ
1
0
0
0
1
14
15
15
คลิกตอบ
0
0
0
1
1
12
13
13
คลิกตอบ
0
1
0
0
1
10
11
39
คลิกตอบ
0
2
0
0
2
12
14
13
คลิกตอบ
0
0
0
6
6
17
23
25
คลิกตอบ
0
2
2
4
8
28
36
34
คลิกตอบ
0
0
1
0
1
0
1
13
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
32
32
41
คลิกตอบ
0
1
0
0
1
11
12
12
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
7
7
7
คลิกตอบ
0
5
0
0
5
4
9
9
คลิกตอบ
0
0
9
0
9
1
10
9
คลิกตอบ
0
0
1
1
2
26
28
31
คลิกตอบ
0
1
0
1
2
3
5
5
คลิกตอบ
2
2
0
1
5
19
24
24
คลิกตอบ
0
1
1
1
3
11
14
20
คลิกตอบ
0
4
0
0
4
21
25
25
คลิกตอบ
4
9
5
3
21
88
109
88
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
16
16
16
คลิกตอบ
0
1
0
0
1
25
26
26
คลิกตอบ
รวม >
11
46
22
29
108
798
906
1,024 | 118
โรงเรียนในสังกัด สพม. แม่ฮ่องสอน จำนวน 8 แห่ง
                   
0
0
0
0
0
0
0
252 | 260
คลิกตอบ
3
1
2
0
6
0
6
167 | 187
คลิกตอบ
2
0
0
0
2
0
2
206 | 157
คลิกตอบ
5
1
0
0
6
58
64
33 | 45
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
0
0
248 | 311
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
0
0
91 | 132
คลิกตอบ
0
12
0
0
12
80
92
54 | 42
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
0
0
107 | 166
คลิกตอบ
รวม >
10
14
2
0
26
138
164
1,158 | 1,300
โรงเรียนในสังกัด สศศ. จำนวน 4 แห่ง
                   
0
0
0
0
0
0
0
82 | 52
คลิกตอบ
1
0
0
0
1
1
2
68 | 86
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
0
0
93 | 88
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
0
0
30 | 34
คลิกตอบ
รวม >
1
0
0
0
1
1
2
273 | 260
โรงเรียนในสังกัด อปท.. จำนวน 3 แห่ง
               
ม.3
 
1
1
0
0
2
206
208
113
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
0
0
34
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
0
0
23
คลิกตอบ
รวม >
1
1
0
0
2
206
208
170
โรงเรียนในสังกัด เอกชน. จำนวน 2 แห่ง
               
ม.3
 
0
0
0
0
0
0
0
13
คลิกตอบ
0
0
0
0
0
0
0
10
คลิกตอบ
รวม >
0
0
0
0
0
0
0
23
                     
 
ลำดับ
หลักสูตร : สาขาที่เปิดฝึกอบรม

ไม่่ได้เรียนต่อใด ๆ
(ต้องการเข้าร่วม)

เรียนต่อ กศน. (ต้องการเข้าร่่วม)
รวม (คน)
       
ไม่่ได้เรียนต่อใด ๆ
(1)

ต้องการเรียนต่่อ กศน.
(2)

ไม่ศึกษาต่อ
ในระบบ

ศึกษาต่อ
ในระบบ
จำนวน
ทั้งหมด
จำนวน ใน EMIS ปี กศ. 64
ม.3 | ม.6
 
 
1
ช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์  
ลำดับ
สังกัด
จำนวน
ต้องการ
เข้าร่วม
ไม่
ต้องการ
ต้องการเ
ข้าร่วม
ไม่
ต้องการ
(3)
(4)
(5)
 
2
ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (ผ้า)
9
     
(แห่ง)
(1.1)
(1.2)
(2.1)
(2.2)
(1)+(2)
 
(3)+(4)
 
3
พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1
สพป.มส.๑
28
11
9
8
26
54
570
624
622 | 0
 
 
4
ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น)  
2
สพป.มส.๒
37
11
46
22
29
108
798
906
1,024 | 118
 
 
5
พนักงานบริการในโรงแรมและภัตตาคาร  
3
สพม.มส.
8
10
14
2
0
26
138
164
1,158|1,300
 
 
6
สาขาอื่น ๆ  
4
สศศ.
4
1
0
0
0
1
1
2
273 | 260
 
 
 
5
อปท.
3
1
1
0
0
2
206
208
170 | 0
 
   
รวม
 
6
เอกกชน
2
0
0
0
0
0
0
0
23 | 0
 
   
แสดงสถานะการยืนยันเข้าฝึกอบรม
         
รวม
82
1713
1904
3,270|1,678
 
               
             
 

พัฒนาโปรแกรมโดย นายสมคิด ศรีธร (v.1.3)