การติตตาม ตรวจสอบ และประเมินผลระบบการประกับคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ปฏิทินแผนการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ของ ศน.สมคิด ศรีธร และคณะ

ที่
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระยะเวลา
ดำเนินงาน
เอกสาร/
และภาพถ่าย

1

วางแผนการดำเนินงาน

ต.ค. 2556

2

ประชุมคณะศึกษานิเเทศก์ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

8 ต.ค. 2556

3

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

11 พ.ย. 2556

4

เดินทางไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีคณะกรรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้

4.1 นายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แม่อ่องสอน เขต 2 ประธานกรรมการ

4.2 นายก่อเกียรติ สอนสะอาด ผอ.รร.บ้านโพซอ กรรมการ

4.3 นายสงกรานต์ ตั๋นคำ ผอ.รร.บ้านศรีมูลเมือง กรรมการและเลขานุการ

20-23 พ.ย. 2556

  รายชื่อโรงเรียนที่รับการประเมินจากคณะกรรมการชุดนี้ ได้แก่    
  - โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา
20 พ.ย. 2556
 
  - โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่
20 พ.ย. 2556
 
  - โรงเรียนบ้านป่าแก่
21 พ.ย. 2556
 
  - โรงเรียนบ้านแม่่อมลาน
21 พ.ย. 2556
 
  - โรงเรียนบ้านฟักทอง
22 พ.ย. 2556
 
ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือประกอบ
** คำสั่งที่ 606/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯ
เอกสารเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่
แบบประเมินองค์ประกอบพื้นฐาน 8 องค์ประกอบ
แบบรายงานการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แบบสรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เครื่องมือระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ได่้แก่
- เครืองมือสำหรับครูประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้ระดับปฐมวัย
- แบบประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัย
- มาตรฐานปฐมวัย-พื้นฐาน-ปฐมวัย-โปรแกรม-2007
- Power Point ระบบประกันคุณภาพระดับปฐมวัย
หนังสือแนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หนังสือแนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
หนังสือแนวทางการพัฒนาระบบประกัน
คำอธิบายตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา ตัวบ่งชี้ที่ 5
แบบฟอร์มประเมินโรงเรียนดี ศรีเมืองยวม ประจำปี 2556