โครงการที่นำกระบวนการนิเทศตามแนวพระราชดำรัส "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" คือ
ภาพกิจกรรมพัฒนาครู
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาสือและแหล่งเรียนรู้
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน