STC model
สนทนา/ฝากข้อความ
โครงการDLTV

โครงการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสู่ห้องเรียน

โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน 63
โครงการติดตามการพัฒนาจุดเน้น ฯ
โครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในชั้นเรียน ปี 3
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ชั้น ป.2
งานระบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 58 ระดับเขตพื้นที่ สพป.มส.2 วันที่ 29-31 ตค.58
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 57 ระดับเขตพื้นที่ สพป.มส.2 วันที่ 29-31 ตค.57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จ.เพชรบูรณ์ 18-20 ธค.56
(Download App เปิดบน tablet และ มือถือได้)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่่การศึกษา ครั้งที่ 63
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
Download เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่่การศึกษา ครั้งที่ 62
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
แบบสอบถาม : สภาพปัญหาและความต้องการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทางด้านเทคโนโลยี สพป.มส.2 >>ดูสรุปข้อมูล
รายงานความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ (krs Arsสพป.มส.2 ปี 56
ดาวนโหลดคู่มือ สำหรับเขตพื้นที่ | สำหรับโรงเรียนกรอกข้อมูล