Download ของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยสือเทคโนโลยี (Tablet)
ผลงานแผนการสอนแท็บเล็ตของครู ป.1 สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 ปี 2555
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาไทย